ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

         ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ


ΗΟΜΕ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΖΩΗΣ 

ΝΕΧΤ


(ΑΠΟ  ΚΟΣΜΑ  ΑΙΤΩΛΟ )  

Εγεννήθη ο Κύριος, αδελφοί μου, από γυναίκα, δια να ευλογήση την γυναίκα, επειδή και η γυναίκα έλαβε πρώτον την κατάραν εις τον παράδεισον, η γυναίκα εκρήμνισε τον κόσμον και τον επήγεν εις την κόλασιν, πάλιν η γυναίκα εγέννησε τον Χριστόν και έλαβε την  ευλογίαν.

    Εγεννήθηκεν ο Κύριος από αρραβωνια-σμένην, δια να ευλογήση τον γάμον, επειδή και η αρραβώνα είνε η αρχή του γάμου, δια να δείξη και εσένα παράδειγμα, πως το δακτυλίδι οπού πρώτον δίδει ο άνδρας εις την γυναίκα πρέπει να είνε μαλαματένιο και να το βάλη εις το δάκτυλο της η γυναίκα καθαρή ώσαν ετούτο το μάλαμα. Έ, τότες να το δεχτής και να το βάλης εις το δάκτυλο σου, και να προτιμήσης να χάσης την ζωήν σου και το κεφάλι σου παρά να καταπατήσης την τιμή του ανδρός σου. Ομοίως στέλνεις και εσύ η γυναίκα εις τον άνδρα ένα δακτυλίδι ασημένιο, να τον διδάξης και αυτόν. Του φανερώνεις με το δακτυλίδι και λέγεις πως ανίσως εσύ ο άνδρας και είσαι στέρεος ώσαν το ασήμι, έ , τότες να το δεχτής και να το βάλης εις το δάκτυλο σου, και να βάνης την ζωήν σου και το κεφάλι σου δια την  γυναίκα σου. Αυτό φανερώνει η αρραβώνα του γάμου. Να χαίρεστε και να ευφραίνεστε χιλιάδες φορές οι παντρεμένες τίμια δια τα πολλά καλά οπού σας εχάρισεν ο πανάγαθος Θεός σας εχάρισε και ευλογημένον γάμον. Να κλαίετε δια τους ασεβείς και άπιστους ανάμεσα εις τα πολλά κακά οπού έχουν, έχουν και καταφρονεμένον γάμον.

    Πως γίνεται ομοίως ο γάμος των χριστιανών ευλογημένος και πως γίνεται καταφρονημένος, ηγούν κατηραμένος, δεν είνε εδικόν μου έργον να ηξεύρω και να το διδάσκω εγώ πρέπει να ηξεύρω  την καλογερικήν μου να σωθώ. Είνε απρεπόν ο καλόγηρος να διδάσκη περί γάμων. Μα πάλιν από το απρεπόν εβγαίνομεν κέρδος. Εκείνο όπου ήθελα να σου ειπώ εγώ, παιδί μου, έπρεπεν ο πατέρας σου και η μητέρα σου να σου τα ειπή. Μα επειδή και εκείνοι δεν ηξεύρουν να σου τα ειπούν, σου λέγω εγώ παραμικρόν, ζήτησε και από λόγου σου θα μάθης τα πολλά. Άκουσε, παιδί μου όταν θέλης να υπανδρευθής, να ζητήσης, πρώτον, γυναίκα να μην είνε από την συγγένεια σου, όπου το εμποδίζει ο νόμος της Εκκλησίας δεύτερον, να έχη τον φόβον του Θεού εις την ψυχή της και τρίτον, να είνε στολισμένη με την εντροπήν. Επήρες γυναίκα πτωχή, επήρες σκλάβα επήρες γυναίκα πλούσια, έγινες εσύ σκλάβος, επήρες ραβδί της κεφαλής σου. Πρώτον να εξομολογήσθε και να στεφανώνεστε εις την εκκλησίαν.

      Και πως πρέπει να στεφανώνεστε; Να πάρη ο παπάς το νουνό, το γαμβρό και τη νύμφη, ένα δυο ανθρώπους, να πάρη μια λειτουργία, να βάλη τα στέφανα, δυο δακτυλίδια και δυο λαμπάδες. Να πηγαίνουν εις την εκκλησίαν. Να βάνη τον άνδρα εις τα δεξιά και την γυναίκα εις τα αριστερά και να πηγαίνη μέσα εις το άγιον Βήμα ο παπάς να ανάψη τας δυο λαμπάδας και να κρεμάση τα στεφάνια εμπρός εις την αγίαν Τράπεζα και να βάνη τα δύο δακτυλίδια επάνω, το ένα να τηράζη μέσα και το άλλο έξω, διότι φανερώνει πως όταν γυρίζη ο αρραβωνιαστικός και τηράζη την αρραβωνιαστικήν, να γυρίζη το πρόσωπον της από το άλλο μέρος ομοίως και η αρραβωνιαστική τον γαμβρόν. Και ώσαν τελειώση την Λειτουργίαν, να πάρη ο παπάς δισκέλι, να το βάλη εις την μέση της εκκλησίας και να βάλη απάνω το άγιον Ευαγγέλιον, τα δακτυλίδια και τα στεφάνια, να πάρη το γανβρό και τη νύμφη να βάλη αντάμα. Και να πάρη το θυμιατό και τις δύο λαμπάδες αναμμένες να θυμιάση το γαμβρό σταυροειδώς τρείς φορές.

  Το θυμιατό σημαίνει την Δέσποινα, την Θεοτόκο τα κάρβουνα είνε μέσα στο θυμιατό και δεν καίεται έτσι και η Δέσποινα η Θεοτόκος  εδέχθηκε τον Χριστόν και δεν εκάηκε, αλλά μάλιστα εφωτίσθηκε. Το θυμίαμα σημαίνει το Πανάγιον Πνεύμα, το κούμπωμα του θυμιατού σημαίνει τη σκέπην του Αγίου Πνεύματος, οι τρεις αλυσίδες σημαίνουν την Αγίαν Τριάδα, τα κουδουνόπουλα σημαίνουν την διδασκαλίαν των αγίων Αποστόλων. Και έτσι θυμιάζει ο ιερεύς τον γαμβρόν, τον διδάσκει λέγοντας του: Έγω ετούτο προσκυνώ και αν θέλης και εσύ και είσαι χριστιανός ορθόδοξος, ετούτο προσκύνα. Και έτσι σκύφτει και προσκυνεί και ο παπάς και ο γαμβρός. Αυτό σημαίνει το θυμιατό.

    Και ερωτά ο παπάς τον γαμβρόν: Θέλεις την Μαρίαν δια γυναίκα σου; Ανίσως και ειπή: Την θέλω, του δίδει την λαμπάδα. Ομοίως ρωτά και την νύμφην: Θέλεις εσύ, Μαρία, τον Ιωάννην δια άνδρα: ανίσως και τον θέλη, δεν ομιλεί, μόνον σκύπτει την κεφαλήν της ει δε και δεν τον θέλει και είνε χωρίς το θέλημα της, φωνάζει: Δεν το θέλω.

     Ομοίως και εσύ, αδελφέ μου. Έσμιξες με την γυναίκα σου, εγγαστρώθηκε; Αναχώρησε εως όπου να γεννήση, να σαραντίση και καθαρισθή, και τότε σπέρνεις και άλλο. Και κάμε σαράντα, πενήντα παιδιά. Ήθελα να σου ειπώ έναν λόγον, μα είνε αισχρός κομμάτι και θέλετε με κατηγορήσετε. Δεν βλέπετε τα ζώα που σμίγουν εως που να εγγαστρωθή το θηλυκόν και ώσαν γέννηση, έ, τότες ματασμίγουν; Και ημείς οι άνθρωποι δεν τα ντρεπόμαστε να είμαστε χειρότεροι και από τα ζώα. Μα πάλιν δεν ημπορείς να κάμνης αυτό, σου πέφτει βαρύ; Κάμε άλλο ταπεινώσου και είπε πως είσαι ανάξιος, αμαρτωλός και χειρότερος από τα ζώα κατηγόρησε του λόγου σου, και έτσι ημπορεί να σε σπλαγχνισθή ο Θεός να σε σώση. Άμη να κάμης την αμαρτίαν, να καυχάσαι, να λέγης πως είσαι άγιος, γίνεται τούτο να είνε; Ωσαν παιδιά μου πνευματικά σας συμβουλεύω σας το είπα πως εις σε λόγου μου είνε άπρεπον να τα λέγω αυτά, μα τι να κάμω πάλιν; Βλέποντας το γένος μας εις ποίαν κατάστασιν ευρίσκεται, αστειεύτηκα και σας είπα αυτά, δια να ωφεληθήτε τίποτες.

    Και να είνε ο άνδρας ώσαν βασιλεύς και η γυναίκα ώσαν βεζίρης, ητοί ο άνδρας ώσαν κεφαλή και η γυναίκα ώσαν σώμα, τότε ευλογεί ο Θεός τον άνδρα και την γυναίκα και τα παιδιά σας και δε σας κολλά κανένα κακόν πράγμα, μήτε αμποδέματα, μήτε γητεύματα, μήτε κανένα. Έτσι περνάτε και εδώ καλά και πηγαίνετε και εις τον παράδεισον να χαίρεστε πάντοτε. Και πλέον εξουσίας δεν έχετε να χωρίζεστε και μόνον ο θάνατος και η πορνεία σας χωρίζει.

     Και αν τύχη και ξεπέση η γυναίκα με άλλον άνδρα ή ο άνδρας με άλλη γυναίκα, έχουν χρέος να πηγαίνουν εις τον αρχιερέα να τους χωρίζη. Μα πάλιν εκείνος όπου αδικηθή από την γυναίκα του, και δεν την χωρίση, έχει μισθόν εις την ψυχήν του. Αμή είνε τρόπος η γυναίκα σου να πορνεύση με άλλον και να την συγχωρήσης; Είνε. Και τι τρόπος είνε; Εσύ, παιδί μου, πηγαίνεις εις την ξενιτειά, εις το χωράφιον, η γυναίκα σου εξέπεσε με άλλο πρόσωπον. Ήλθες εις το σπίτι σου. Τι πρέπει να κάμη η γυναίκα σου; Πρέπει να πάρη ένα τσεκούρι και ένα ξύλο και να σου βάλη μίαν μετάνοια και να σου φιλήση το χέρι και να σε ειπή: Πάρε ετούτο το τσεκούρι και το ξύλο και να με κάμης μιαν χάριν: βάλε με επάνω να με κάμης λιανά λιανά κομμάτια, ρίξε με να με φάνε οι σκύλοι, διότι δεν είμαι άξια να βλέπω το πρόσωπον σου, επειδή και εκαταπάτησα την τιμή σου και από εκεί οπού ήμουν θυγατέρα του Χριστού, έγινα θυγατέρα του διαβόλου. Τι λέγεις, παιδί μου, σε βαστά η καρδιά σου να την σκοτώσεις ή να την συγχωρέσεις; Με φαίνεται πως θα πης: Ας είσαι συγχωρεμένη, μα άλλην φοράν να μη το ματακάμης. Αμή πότε την χωρίζεις; Όταν έλθης από την ξενιτειά και το μάθης από τον γείτονα σου, τότε βιάζεσαι εξ ανάγκης να την χωρίσης. Ετσι και ο Κύριος αύριον εις την Δευτέρα Παρουσίαν, ανίσως και μας έυρη ανεξομολογήτους, αμετανοήτους, αδιορθώτους, βιάζεται να μας βάλη εις την κόλασιν ει δε όταν μας εύρη μετανοημένους, μας σπλαγχνίζεται και μας βάνει εις τον παράδεισον να χαιρώμαστε πάντοτε.

     Γίνεται πάλιν κατηραμένος ο γάμος να πάρης από την συγγένειαν σου, οπού το εμποδίζει ο νόμος, και να βάνης τύμπανα και βιολιά, χορούς και τραγούδια, ντουφέκια, στολίδια και άλλα διαβολικά καμώματα. Τότε γίνεται κατηραμένος ο γάμος, γεννώνται τα παιδία σας τυφλά, βουβά, κουφά, κουτσά, κακορίζικα, σεληνιάζονται και τα βλέπετε εσείς οι γονείς και καίεται η καρδιά σας και σας θανατώνει ο Θεός παράκαιρα και σας βάνει εις την κόλασιν. Και να μην τον κάμνετε τον γάμον την Κυριακήν, μόνον όποια ημέρα θέλετε της εβδομάδος. Όχι πως το εμποδίζει ο νόμος, αλλά δια τας αταξίας οπού γίνονται και μάλιστα λείπετε και από την Λειτουργίαν και η Λειτουργία πρέπει να γίνεται ξεχωριστή δια τον γαμβρόν και δια την νύμφην.

(Πηγή : Βιβλίο Οι Προφητείες, από Εκδοτική Θεσσαλονίκης)

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  SITE - ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ  ΖΩΗΣ - ΑΓΙΟ  ΟΡΟΣ - ΠΟΙΗΜΑΤΑ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΦΙΛ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΡΙΣΤΟΝΤΕΛΕΙΟΝ - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ - Ν. ΜΠΙΛΙΛΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΦΟΡΜΑ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ GALLOP - ΝΕΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  Γ΄ΚΠΣ  - ΧΡΗΣΙΜΑ  SITES - ΡΗΤΑ  ΠΟΙΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ  ΤΕΧΝΗΣ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  -  ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ  CD  -  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ -   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ